Презент, перфекат и футур први (вежбање)

1. Повежи глаголски облик са временом које означава:

перфекат                                                    будућност

презент                                                       садашњост

футур први                                                прошлост

2. Подвуци глаголе у презенту:

а) Ниче где га не сеју.                       б) Кад на врби роди грожђе.

3. Напиши презентску основу следећих глагола:

махати –

пасти –

сећи –

цртати –

4. Наброј три помоћна глагола у нашем језику:

5. Одреди глаголски облик, лице, род и број подвученом предикату:

Србијом је владао цар Душан.

глаголски облик:                                                 род:

лице:                                                                    број:

6. Перфекат се гради од помоћног глагола____________________, а футур први од помоћног глагола _____________________.               

7. Одреди глаголске облике у сваком примеру:

ће узети, узеће –

читам, певамо –

је радио, су радили,

учити, певати –

8. Глагол ГОВОРИТИ напиши у следећим облицима:

а) 3. лице једнине презента:

б) 2. лице множине футура првог:

в) 1. лице множине перфекта:

Коментари