Глаголски облици за 5. разред (вежбање)

 

1. Повежи реченицу са називом глаголског облика који се у њој јавља:

Ујак се појавио на новом мотору.                                      ПРЕЗЕНТ

Аги и Ема у парку играју шах.                                           ПЕРФЕКАТ 

Реци нешто у шта ћу поверовати.                                     ФУТУР ПРВИ

2. Напиши инфинитив следећих глагола:

Одаћу ти једну тајну.

Желиш ли нову авантуру?

3. Прочитај краћи дијалог из романа ''Аги и Ема''. Обрати пажњу на глаголе.

- Ти немаш флеку на кошуљи.

- Немам?

- Ти имаш кошуљу око флеке.

У дијалогу је употребљен глагол ____________________ у два облика: потврдном и одричном. Он се у свим примерима налази у                                       (допуни називом глаголског облика).

4. У наведеној реченици пребаци подвучени глагол у футур први:

И ја сам измислила нешто за твоју колекцију чудних појава.

Футур први ће гласити:

5. Попуни табелу. Ако глаголски облик нема неку категорију, стави /.

 

Глаголски облик

Лице

Број

веровали смо

 

 

 

верујем

 

 

 

вероваћемо

 

 

 

веровати

 

 

 

6. Ако је тврдња тачна, напишти Т, ако је нетачна, Н.

а) Презент у првом лицу једнине увек има наставак -м.

б) Инфинитив је неличан глаголски облик.

в) Помоћни глагол бити нема скраћене облике у презенту.

г) Глаголи са инфинитивом на -ћи у футуру првом увек се пишу као једна реч, без обзира на то да ли је помоћни глагол испред или иза инфинитива.

7. Подвуци правилно написани глаголски облик у сваком пару:

            радио                          -                      радијо

            ради ћу                       -                      радићу

            сечу                            -                      секу

8. Подвуци два глагола свршеног вида:

Тата је подмазао улазна врата која су шкрипала, а затим је сео да решава укрштеницу.

9. Подвучене глаголе препиши у облику инфинитива и напиши да ли су прелазни, непрелазни или повратни:

Ема је махала метлом коју је добила од своје чукунбаке и не слутећи да ће се убрзо спријатељити с Агијем.

је махала –

је добила –

се спријатељити –

10. Напиши следеће глаголе у задатом облику:

а) 3. лице множине презента глагола РАДОВАТИ СЕ:

б) 1. лице једнине перфекта у женском роду глагола РАДИТИ:

Коментари