Књижевни подсетник за петаке

 

Књижевност је уметност. За књижевност можемо рећи и да је живот јер прича о животним темама.

Књижевност може бити ауторска и народна. Ауторска књижевност је модернија, знамо ко је писац (аутор). Народна књижевност је старија, преносила се са колена на колено, не знамо ко је аутор.

Књижевност разликује 3 рода, као што и у граматици разликујемо родове.

Књижевни родови су:

1. лирика

2. епика

3. драма

ЛИРИКА – дела исказана у стиховима, понекад у прози. Особине: субјективност (исказивање личних осећања, размишљања, ставова), осећајност (емоционалност), сажетост (нису дугачке), сликовитост (доста стилских фигура), музикалност (могу да се певају), ритмичност...

ЕПИКА – заснива се на приповедању о неком стварном или измишљеном догађају. Најчешће су у прози (тексту), могу бити и у стиху (епске песме). Особине: објективност (приповедач не износи своја осећања и мисли, прича онако како јесте), приповедање о догађају и јунацима, развијена фабула (прича), опширност (дуже су).

ДРАМА – намењена је извођењу у позоришту. Особине: дијалог, догађај који покреће радњу. Има пет фаза: увод или експозиција, заплет, кулминација или врхунац, перипетија или преокрет, расплет. Дели се на чинове. Чинови се деле на сцене или појаве. Дидаскалије су упутства у загради намењена читаоцу, глумцу или режисеру.

Лирске врсте су: мисаона (рефлексивна) песма, родољубива (патриотска) песма, описна (дескриптивна) песма, љубавна песма, митолошка песма, химна, социјална песма....

Епске врсте су: роман, приповетка, новела, шаљива прича, епска песма, бајка, басна, прича о животињама, легенда, предање, анегдота,...

Драмске врсте су: комедија, трагедија, драма у ужем смислу, радио-драма, ТВ драма....

СТРОФА

Да бисмо одредили врсту строфе, бројимо стихове.

а) моностих – строфа од једног стиха

б) дистих – строфа од два стиха

в) терцет – строфа од три стиха

г) катрен – строфа од четири стиха

СТИХ

Да бисмо одредили врсту стиха, бројимо слогове.

а) петерац – стих од пет слогова                          б) шестерац – стих од шест слогова

в) седмерац – стих од седам слогова                   г) осмерац – стих од осам слогова

д) деветерац – стих од девет слогова                   ђ) десетерац – стих од десет слогова

е) једанаестерац – стих од 11 слогова                  ж) дванаестерац – стих од 12 слогова

РИМА

а) парна – римује се први и други, трећи и четврти слог

б) укрштена – римује се први и трећи, други и четврти слог

в) обгрљена – римује се први и четврти, други и трећи слог

СТИЛСКЕ ФИГУРЕ

Епитет: фигура описивања. Јавља се као придев.    лепа девојка, мали град, занимљива књига

Стални епитет се јавља само у народној књижевности.    бритка сабља, верна љуба, рујно вино

Поређење: поредимо два појма по сличности.              лепа као слика, бела као снег, мали као бибер

Контраст: поредимо два појма по супротности              црно – бело, низак – висок, лето – зима

Персонификација: давање предметима, животињама или неживим појавама људске особине и активности.                                                Столица зева. Ветар разговара са кишом. Маказе су љуте.

Ономатопеја: звукови из природе.                       Шушти свила. Ћарлија ветар. Пас лаје.

Хипербола: претеривање или преувеличавање.        Нисам те видео сто година.

ФОРМЕ ПРИПОВЕДАЊА (облици казивања):

1. приповедање (нарација) – у првом или трећем лицу

2. описивање (дескрипција) – опис природе (пејзаж), опис јунака (портрет)

3. дијалог – разговор два или више јунака

4. монолог – говор једног јунака

5. унутрашњи монолог – размишљање једног јунака

Провери шта си научио/ла!

Прво полугодиште

Писци и дела

Тест 2

Тест 3 

Коментари