Глаголи и глаголски облици за 5. разред (вежбање)

1. Разврстај следеће глаголе према глаголском роду:

СЕСТИ, ЗАМОЛИТИ, ЉУБИТИ СЕ, САЊАТИ, ИЋИ, СПРИЈАТЕЉИТИ СЕ, ЛЕЋИ, ЧЕШЉАТИ СЕ, ПОЋИ, ПИСАТИ, ТОПИТИ СЕ

а) прелазни:

б) непрелазни:

в) повратни:

2. Разврстај следеће глаголе према глаголском виду:

СЛУШАТИ, ЗАСПАТИ, ВЕЧЕРАТИ, ЖУБОРИТИ, ОДЛЕТЕТИ, ЧИТАТИ, ПОТЕЋИ, ЧУТИ, ТЕЛЕФОНИРАТИ

а) свршени:

б) несвршени:

3. Напиши инфинитивну и презентску основу датих глагола:

                                               инфинитивна                                    презентска

ићи

плести

красти

пасти

писати

рећи

4. Допуни реченице. 

Садашње време се зове

Прошло време се зове

Будуће време се зове

Основни облик глагола се назива

5. Пребаци глаголе у инфинитив (основни облик):

иду -                                                                                      гледају –

долазе -                                                                                 пођу –

мисле -                                                                                  друже се –

6. Наброј помоћне глаголе у нашем језику.

7. Наставци за инфинитив су:

8. Напиши следеће глаголе у задатим облицима:

БРАНИТИ 1. лице множине перфекта –

УЧИТИ 2. лице једнине презента –

КУПОВАТИ 2. лице множине футура првог –

ИЗЛАЗИТИ 3. лице једнине перфекта –

ПЕЋИ 3. лице множине футура првог –

ПРИЋИ 1. лице једнине презента –

9. Подвуци облике презента:

говорићу, идем, ишла је, крени, пишете, размислио је, чујеш, плива, страдају

10. Подвуци правилно написане облике футура првог:

дочека ћемо               ићи ћеш                     стићићу          ради ће           говорићете

11. Следеће глаголе из футура првог пребаци у инфинитив:

исправићеш се -                                                       проговорићете –

тражићу -                                                                  пећи ћемо –

12. Међу датим глаголским облицима подвуци футур први:

тражио је, певаће, сања, разговараћемо, села је, шминкаш се, ићи ћемо, ухватили су се, бацићете

13. Повежи глаголски облик са примером:

инфинитив                                                               певам

презент                                                                     певати

перфекат                                                                   ћу певати

футур први                                                               сам певао

Коментари